Privacy policy

1. WIE?
Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking “De Vastgoedonderneming”, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap, met zetel te 9910 Knesselare, Nieuwendorpe 33, met ondernemingsnummer BTW BE 0749.820.094, met als contactpersoon dhr. Jens Verriest (jens@fasade.be). Fasade.be is één van de merknamen van “de vastgoedonderneming”.


“De vastgoedonderneming” respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. “De vastgoedonderneming” leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden of identificeerbaar is. Hieronder vallen contactgegevens zoals uw naam en e-mailadres, maar ook gebruiksgegevens van sociale media account, uw IP adres, uw
voorkeuren, financiële gegevens, gevoelige gegevens,…3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
3.1 Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze website

Uw naam, voornaam,
Telefoon- en gsm-nummer,
E-mailadres
Bericht via contactformulier
Hoeveel personen de website bezoeken en welke pagina’s zij hierbij bekijken.
Voor meer info over deze verwerking, zie de cookie policy.3.2 Persoonsgegevens die wij verwerken via het account dat u aanmaakt
Uw naam, voornaam,
Telefoon- en gsm-nummer,
E-mailadres ,
Uw bankgegevens.3.3 In het kader van het uitvoeren van een opdracht:
Wij verklaren niet meer gegevens te verzamelen dan nodig voor het uitvoeren van haar opdracht/contractuele prestaties en ter voldoening van haar wettelijke verplichtingen. Hierbij zijn volgende gegevens inbegrepen (en niet beperkt tot deze opsomming):

Contactgegevens;
Facturatiegegevens;
Gegevens die nodig zijn om de opdracht uit te voeren. Deze kunnen betrekking hebben op uw persoonlijke situatie, toestand, professionele activiteit, financiële situatie,…
Stukken voor uw dossier;
Correspondentie.

Tevens is het mogelijk dat gegevens van minderjarigen en financiële gegevens worden bewaard.

“De vastgoedonderneming” draagt dataminimalisatie hoog in het vaandel en zal er op toezien dat niet meer gegevens dan nodig worden verzameld.4. WAARVOOR WORDEN DE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT?


4.1 Verwerkingsgronden


4.1.1 Noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst
Pre-contractuele fase:

Contacteren, reageren op correspondentie, onderhandelen;
Verstrekken en/of opvragen van informatie in het kader van het sluiten van een overeenkomst;
Opmaken van overeenkomsten;


Contractuele fase:
Klantenbeheer
Uitvoeren van de contractuele opdracht4.1.2 Gerechtvaardigd belang
Het verbeteren van de kwaliteit van de dienst en het evalueren en bijhouden van gegevens en statistieken die betrekking hebben op onze activiteiten als verwerkingsverantwoordelijke, in de ruime zin.

Het bewaren en gebruiken van bewijsmateriaal in het kader van aansprakelijkheid,
procedures of geschillen en met het oogpunt op archivering van de activiteiten van de onderneming.
Het garanderen van de veiligheid, zowel online als in ons kantoor.
Het contacteren van bestaande klanten voor het versturen van een nieuwsbrief voor onze
diensten of voor een vastgoedaanbod. Hierbij krijgt de ontvanger steeds de mogelijkheid om
zich hiervoor rechtstreeks uit te schrijven.4.1.3 Toestemming

Voor het versturen van een e-book en nieuwsbrief. Hierbij krijgt de ontvanger steeds de mogelijkheid om zich hiervoor rechtstreeks uit te schrijven. Het gebruik van foto’s op de website en de sociale mediakanalen van de onderneming.4.2 Wijze van verwerken
Uw gegevens worden steeds vertrouwelijk behandeld. Zij worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden buiten de contractuele relatie of een specifieke opdracht. Om haar diensten te kunnen aanbieden laten wij ons mogelijk bijstaan door een selectief
aantal verwerkers. Indien zij toegang hebben tot uw persoonsgegevens wordt met hen de nodige garanties bekomen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden steeds binnen de EU bewaard. Wij maken thans gebruik van volgende verwerkers met betrekking tot klanten- en leveranciersgegevens: Cloud based kantoorsoftware, e-mailclient, boekhoudkantoor en internetmaatschappij.
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat de Verwerkingsverantwoordelijke uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. De Verwerkingsverantwoordelijke zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
De persoonsgegevens worden door de Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking. Daarna zullen uw gegevens gewist worden of geanonimiseerd.
De persoonsgegevens worden door “De vastgoedonderneming” bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de “De vastgoedonderneming” en de gebruiker.5. ​VEILIGHEIDSMAATREGELEN
Wij voorzien passende veiligheidsmaatregelen die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. Wij passen een op maat gemaakt veiligheidsbeleid toe waarbij de veiligheid van uw
gegevens centraal staan.

Hierbij werd bijzondere aandacht besteedt aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van end-to-end encryptie en streng wachtwoordmanagement, evenals aan awareness van de verschillende medewerkers in het kantoor.

In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN
U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat “De vastgoedonderneming” met uw persoonsgegevens maakt.


6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan “De vastgoedonderneming”. Daarnaast heeft u steeds het recht om “De vastgoedonderneming” te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.


6.2 Recht van verzet
U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.


6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht
U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan “De vastgoedonderneming” in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.


6.4 Recht van intrekking van de toestemming
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.


6.5 Uitoefening van uw rechten
U kan uw rechten uitoefenen door “De vastgoedonderneming” daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar , per post naar De vastgoedonderneming, Galgeveld 29, 8730 te Beernem of door gebruik te maken van het contactformulier “Contacteer ons” op de Website, mits toevoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.


6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door “De vastgoedonderneming” evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.


6.7 Recht om klacht in te dienen
U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00,
Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.


7. ​HYPERLINKS
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. “De vastgoedonderneming” is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.


8. WIJZIGINGEN
Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.


Laatst bijgewerkte versie: 30/06/2020