algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Algemene Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden (versie 05/01/2024), dewelke van toepassing zijn op elk aanbod uitgaande van De vastgoedonderneming (hierna “Aanbod”), elke aanvaarding door de Opdrachtgever van een Aanbod en in het algemeen elke overeenkomst die tot stand komt tussen De vastgoedonderneming en de Opdrachtgever (hierna “Overeenkomst”).
 “Bijzondere voorwaarden”: specifieke voorwaarden in de vorm van een opdrachtbrief die de Overeenkomst omschrijven tussen de Opdrachtgever en De vastgoedmakelaar en die prevaleren op de Algemene Voorwaarden.
“De Vastgoedonderneming”: de bv De vastgoedonderneming, met maatschappelijke zetel te 9910 Knesselare, Nieuwendorpe 33, met ondernemingsnummer BE 0749.820.094
“Jens Verriest”: erkend vastgoedmakelaar Jens Verriest (BIV 507.278), gevestigd te 9910 Knesselare, Nieuwendorpe 33, met KBO-nummer BE 0749.820.094.
 “Diensten”: de diensten die door De vastgoedonderneming worden geleverd in het kader van een Overeenkomst, zoals verder gespecifieerd in de Bijzondere Voorwaarden.
“Website”: de website van De vastgoedonderneming: www.fasade.be
“Opdrachtgever”: de (toekomstige) contractspartij van De vastgoedmakelaar aan wie een Aanbod wordt gedaan en/of met wie een Overeenkomst tot stand komt alsook eventueel met de Opdrachtgever verbonden ondernemingen.
“Contractspartij”: de (toekomstige) contractspartij van de Opdrachtgever die door De vastgoedonderneming werd aangebracht.
“Overmacht”: elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de redelijke controle en zonder fout van de getroffen partij, die de getroffen partij tijdelijk of blijvend verhindert om haar contractuele verplichtingen na te komen. Dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden zijn bijvoorbeeld, zonder daartoe beperkt te zijn en ongeacht of deze zich voordoen bij een partij zelf dan wel bij een externe dienstverlener of toeleverancier waar een partij afhankelijk van is met het oog op de uitvoering van de overeenkomst: rellen, oorlogen, daden van terrorisme, aardbevingen, overstromingen, branden, andere natuurrampen, stakingen, epidemieën en pandemieën, …
 
ARTIKEL 2 – Totstandkoming van de Overeenkomst en wijzigingen
1) Ieder Aanbod is vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de Opdrachtgever. Een Aanbod wordt slechts aanvaard door het invullen en ondertekenen van de Overeenkomst. Door dergelijke bevestiging wordt een Overeenkomst geacht volledig en rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.

2) Aanvaarding van de Algemene Voorwaarden impliceert dat de Opdrachtgever volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden.

3) Wijzigingen aan de Overeenkomst worden steeds schriftelijk gevraagd en bevestigd en indien dit meerkosten of meerwerken veroorzaakt, mogen deze door De vastgoedonderneming in rekening gebracht worden.
 
ARTIKEL 3 – Duur en opzegging door de Opdrachtgever
Tenzij anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden, wordt de Overeenkomst gesloten voor onbepaalde duur en zij is te allen tijde opzegbaar per e-mail of per aangetekend schrijven door iedere partij mits inachtname van een opzegtermijn van 24 uur.
 
ARTIKEL 4 – Uitvoering van de Diensten en aansprakelijkheid
1) De vastgoedonderneming verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, aan de Opdrachtgever informatie te verschaffen met betrekking tot de Overeenkomst. De vastgoedonderneming is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die aan de Opdrachtgever wordt verschaft voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst.
2) De Opdrachtgever verbindt zich ertoe de nodige informatie/beeldmateriaal te verschaffen omtrent het onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van de Diensten. De Opdrachtgever is integraal aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van deze informatie die hij aan De vastgoedonderneming aanlevert. De Opdrachtgever zal De vastgoedonderneming integraal vrijwaren indien deze laatste zou worden aangesproken omwille van gebrekkige informatie van de Opdrachtgever.
3) De vastgoedonderneming verbindt zich ertoe de Overeenkomst naar best weten en kunnen uit te voeren (inspanningsverbintenis), doch De vastgoedonderneming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de Opdrachtgever beoogde doel. Meer bepaald kan De vastgoedonderneming niet verantwoordelijk gesteld worden indien de uitvoering van de Diensten niet tot een verhuring of verkoop heeft geleid, zodat dit geenszins kan aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding lastens De vastgoedonderneming.
4) De vastgoedonderneming is niet aansprakelijk voor de al dan niet correctheid van documentatie die door de overheid wordt afgeleverd.
5) De vastgoedonderneming is niet aansprakelijk voor materiële schade tijdens een plaatsbezoek in het onroerend goed dat voorwerp uitmaakt van de Diensten die werd veroorzaakt door een Contractpartij of een aangestelde van De vastgoedonderneming.
6) De vastgoedonderneming is slechts aansprakelijk ingeval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. Behoudens het voorgaande, is De vastgoedonderneming niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade.
7) Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijk fout of zware fout, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van De vastgoedonderneming jegens de Opdrachtgever, beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door de aansprakelijkheidsverzekering die door de Vastgoedonderneming werd afgesloten. Onverminderd het voorgaande, is de totale contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van De vastgoedonderneming jegens de Opdrachtgever voor alle schadegevallen die zich zouden voordoen tijdens de ganse duur van de Overeenkomst te allen tijde beperkt tot het aan de Opdrachtgever gefactureerde bedrag gedurende het jaar voor het schadegeval.
8) Indien De vastgoedonderneming door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, ongeacht of de overmacht was te voorzien, is De vastgoedonderneming gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van De vastgoedonderneming op betaling door de Opdrachtgever voor reeds door De vastgoedonderneming verrichte prestaties voordat sprake was van een overmachtssituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
9) Iedere aanspraak van de Opdrachtgever lastens De vastgoedonderneming vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak gebaseerd is door de Opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
 
ARTIKEL 5 – Ontbinding en betaling

1) De Opdrachtgever erkent dat volgende omstandigheden van rechtswege aanleiding geven tot een ontbinding van de Overeenkomst in de zin van dit artikel, tenzij De vastgoedonderneming schriftelijk afstand doet van deze verbreking en de uitvoering van de Overeenkomst nastreeft, waartoe De vastgoedonderneming het recht heeft:

2) De Opdrachtgever is verplicht de verschuldigde voorschotten en erelonen overeenkomstig de Bijzondere Voorwaarden te betalen aan De vastgoedonderneming, binnen de termijn vermeld op de factuur en dit op de zetel van De vastgoedonderneming.
3) De Opdrachtgever dient een gebeurlijk protest van eender welke factuur van De vastgoedonderneming, via een gemotiveerd en aangetekend schrijven te laten geworden op de maatschappelijke zetel van De vastgoedonderneming en dit binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de factuur door de Opdrachtgever. Bij gebreke aan protest binnen deze termijn en conform de modaliteiten van deze bepaling, wordt de Opdrachtgever geacht de factuur omstandig te hebben aanvaard.
4) Ingeval van laattijdige betaling van eender welk verschuldigd bedrag uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit hoofde van een andere oorzaak, is De vastgoedonderneming gerechtigd zijn Diensten te schorsen.
5) Als de Klant in hoedanigheid van onderneming handelt, heeft De Vastgoedonderneming van rechtswege en zonder ingebrekestelling het recht op een schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag (met een minimum van 150,00 EUR) alsook een conventionele verwijlintrest aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, dewelke ingeval de Klant een onderneming is wordt bepaald overeenkomstig de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties.
6) Als de klant als consument handelt, zal een eerste kosteloze betalingsherinnering worden verstuurd met vermelding van de potentiële kosten zoals hierna vermeld ingeval van blijvende niet-betaling. De klant-consument dient dan uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de betalingsherinnering de openstaande bedragen te betalen. Bij gebreke van betaling binnen deze termijn, is De Vastgoedonderneming gerechtigd op een conventionele verwijlinterest aan de interestvoet bepaald overeenkomstig de wettelijke interestvoet, alsook een forfaitaire schadevergoeding die als volgt wordt berekend:
• schulden tot en met 15,00 EUR: 20 EUR;
• schulden tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR: 30 EUR plus 10% op de schijf tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR;
• schulden boven 500,01 EUR: 65,00 EUR plus 5% op de schijf boven de 500,01 EUR, met een maximum van 2000,00 EUR.
In geval van ontbinding van de overeenkomst ten laste van De Vastgoedonderneming, zal de Klant, ingeval hij consument is, gerechtigd zijn op dezelfde schadevergoeding
7) Ingeval De Vastgoedonderneming enige betaling dient te verrichten in uitvoering van de Overeenkomst, is de sanctie ingeval van laattijdige betaling door De Vastgoedonderneming beperkt tot de wettelijke regeling opgenomen in de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties
8) Indien de Diensten voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen worden uitgevoerd, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
9) Ingeval de contractuele relatie beëindigd is, kan De vastgoedonderneming schuldvergelijking toepassen tussen alle wederzijdse vaststaande vorderingen met de Opdrachtgever, ongeacht het tijdstip waarop de betrokken schuldvorderingen opeisbaar zijn, conform de bepalingen van artikel 14 van de Wet Financiële Zekerheden van 15 december 2004.
10) Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen, ook al is de vervaldatum van deze facturen nog niet verstreken.
11) Het voorleggen door De vastgoedonderneming van een rekeninguittreksel volstaat om het bedrag van zijn schuldvordering t.o.v. de Opdrachtgever te bepalen en het bewijs ervan te leveren.
 
ARTIKEL 6 – Varia
De nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van om het even welke bepaling van de Algemene Voorwaarden of Bijzondere Voorwaarden zal niettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren en dit zal bovendien geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van de Bijzondere Voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen. De nietige of onafdwingbare bepaling zal in onderling overleg door de Partijen, die daarover naar best vermogen en te goeder trouw zullen onderhandelen, vervangen worden door een rechtsgeldige bepaling met dezelfde of gelijkaardige economische draagwijdte.

ARTIKEL 7 – Privacy en verwerking van persoonsgegevens
1) De Vastgoedonderneming verwerkt de persoonsgegevens van de Klant als verwerkingsverantwoordelijke. De Vastgoedonderneming verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doelstellingen: klantenbeheer (o.a. klantenadministratie, facturatie, opvolging van invorderingsdossiers), leveranciersbeheer, het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, alsook in het kader van haar wettelijke verplichtingen (o.a. ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme), en het behandelen van sollicitaties. De verwerkingsgronden die De Vastgoedonderneming hanteert zijn de noodzaak voor het uitvoeren van de contractuele opdracht, de noodzaak voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, het gerechtvaardigd belang, en uw toestemming.
2) De persoonsgegevens worden niet langer bijgehouden dan nodig. Hierbij wordt rekening gehouden met de toepasselijke verplichte bewaartermijnen (onder andere op vlak van de antiwitwaswetgeving, fiscale wetgeving en boekhoudwetgeving) en de geldende wettelijke verjaringstermijnen.
3) De persoonsgegevens zullen enkel intern verwerkt worden of met behulp van enkele verwerkers die het kantoor bijstaan bij de uitoefening van haar opdracht zoals een IT-onderneming, clouddiensten en softwarepakketten. Met iedere verwerker werden de nodige garanties verkregen overeenkomstig de GDPR. De gegevens worden niet buiten de EU verwerkt.
4) De Vastgoedonderneming neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van persoonsgegevens. Bij het vaststellen van een datalek die betrekking heeft op de persoonsgegevens van de Klant zal hij hierover binnen een redelijke termijn op de hoogte gebracht worden. Dit kan per e-mail gebeuren op het door ons gekende adres.
5) De Klant heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan De Vastgoedonderneming te richten, door middel van een schrijven naar het bedrijfsadres of door het sturen van een e-mail naar info@fasade.be.
6) De Vastgoedonderneming verbindt zich ertoe om binnen een termijn van een maand de Klant van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het (de) verzoek(en) en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. De Klant heeft ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 10000 Brussel - contact@apd-gba.be).
7) Voor meer details omtrent het privacybeleid van De Vastgoedonderneming kan u terecht op https://fasade.be/privacy-policy.

ARTIKEL 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op de Overeenkomst is enkel het Belgische recht van toepassing. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van De vastgoedonderneming.